WhatsApp

06-28919586

E-mail

info@wendy-senang.com

Bereikbaar

Ma/Di/Do/Vrij: 10:00-16:00 uur

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en werking
a. Energie heling en massage sessies “Wendy Senang”. Hierna te noemen wendy-senang.com.
b. Client: Natuurlijk persoon, die een sessie wilt ondergaan of daaromtrent inlichten vraagt.
c. Sessies: Iedere sessie, die onder welke naam dan ook door Wendy Senang wordt gegeven.
e. Kosten: De vergoeding c.q. de prijs, die de cliënt aan Wendy Senang verschuldigd is voor het deelnemen aan een sessie.

Artikel 2. Ter beschikking stelling van Algemene Voorwaarden
Wendy Senang geeft aan iedere cliënt, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden wenst te sluiten, een exemplaar van deze voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een sessie tussen Wendy Senang en een cliënt komt uitsluitend tot stand door het invullen van aanmeldingsformulier voor de sessie door de betreffende cliënt en de schriftelijke/per e-mail bevestiging van Wendy Senang aan de cliënt dat hij/zij tot de sessie is toegelaten.
2. De schriftelijke/per e-mail bevestiging door Wendy Senang wordt geacht te hebben plaatsgevonden nadat een aanmeldingsformulier door Wendy Senang is ontvangen.
3. Een door Wendy Senang gedaan (openbaar) aanbod tot aanmelding op c.q. volgen van een sessie d.m.v. een advertentie, een internetpagina, een folder, een zgn. open dag, of een aan een cliënt gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is voldaan.
4. In geval de sessie niet doorgaat zal Wendy Senang uiterlijk 48 uur voor aanvang van de sessie schriftelijk/per email de cliënt in kennis stellen.
5. Indien Wendy Senang kenbaar maakt de sessie te verschuiven of te laten vervallen, heeft de cliënt het recht om, binnen 48 uur na dagtekening van de mededeling, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4. Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: de overeenkomst) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
a. De cliënt is aan Wendy Senang verschuldigd de kosten te voldoen op de wijze en tijdstippen als genoemd in deze prospectus en/of op bevestigingsbrief.
b. Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde in sub c. van dit artikel.
c. Een cliënt kan de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden tot 48 uur voor de aanvang van de sessie. Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden binnen de gestelde termijn van 48 uur voor de aanvang van de sessie, zal Wendy Senang 50% van het bedrag als administratie- en annuleringskosten in rekening brengen.
d. Indien een cliënt door omstandigheden hem/haar betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) sessie te volgen, is dat voor rekening en risico van de betreffende cliënt.
e. Indien de cliënt na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de kosten met meer dan veertien (14) dagen, het openstaande bedrag niet heeft voldaan is Wendy Senang gerechtigd:

1. Toegang tot de sessieruimte te ontzeggen.
2. De overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
3. Over te gaan tot incasso maatregelen.
4. Extra (incasso)kosten door te berekenen aan de cliënt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. De cliënt is gehouden zelf te onderzoeken of hij/zij de geestelijke of lichamelijke geschiktheid bezit en behoudt om de sessie te volgen. Wendy Senang aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cliënt vrijwaart Wendy Senang voor eventuele aanspraken.
2. Wendy Senang aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt of anderszins door de cliënt meegebrachte materialen gedurende de sessie of anderszins verblijf van de cliënt in de sessieruimte van Wendy Senang.
3. Wendy Senang is niet aansprakelijk voor enig letsel, dat de cliënt overkomt tijdens of in verband met het volgen van een sessie, tenzij er sprake is van opzet, of grove schuld van Wendy Senang.

Artikel 6. Wijziging van Algemene voorwaarden
Wendy Senang is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging gelden voor de overeenkomsten, die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene voorwaarden van toepassing.

Wendy Senang Apeldoorn 2022